Hệ thống quản trị

Sự lớn mạnh và thành công của Hatuba trong suốt 20 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt – những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Hatuba.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Ba

Tổng giám đốc

BAN ĐIỀU HÀNH

Trần thị mơ

Giám đốc

Đỗ văn sơn

Chủ tịch công đoàn